Монтаж на машини и съоръжения
Изграждане и монтаж на инсталации: технологични, отоплителни, водопроводни, газови, топло и паропроводни, високо и ниско наляга- не и др.
Монтаж и ремонт подемно-транспортни съоръжения
Метални конструкции и др.

 

Фирмата извършва услугата "топлинно счетоводство", както и доставка и монтаж на топломери, водомери и радиаторни разпределители

 

Силови и осветителни инсталации на индустриални и жилищни сгради;
Реконструкция на трафопостове, подстанции, доставка и монтаж ел.табла и оборудване, КИПиА;
Слаботокови телефонни, компютърни, домофонни, звънчеви и инсталации за кабелна телевизия;
Автоматизирани системи за дистанционно отчитане на уреди за дялово разпределение (топломери, водомери, електромери и др.)

     
 
  Реконструкция, модернизация, ремонт, пусково наладъчни работи, сервизно обслужване, пълен инжeнеринг, сделки с готови строителни продукти, транспортна и други дейности.
 
         

Фирмата притежава необходимите лицензи, атестати и разрешителни за изпълнение на изброените дейности."ПМУ-София" ООД е внедрила системата за контрол на качеството ISO 9001:2000